ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
تفسیر نتایج آزمایش های مرتبط با دیابت و بیماری های کبدی، کلیوی و قلبی -عروقی
از تاریخ 1394/11/01 لغایت 1396/11/01
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 37 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید